CONTINENT HOLIDAY & TRAVEL AB  
  SÄRSKILDA RESEVILLKOR  


1. ANMÄLAN OCH BETALNING
Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.
2. AVBESTÄLLNING
Expeditionsavgiften vid avbeställning enl punkt IV: 1 och 3 i de Allmänna Resevillkoren är 300 kr per person med undantag för de resor som kräver en anmälningsavgift högre än 300 kr och för dessa gäller andra avbeställningsvillkor. Kontakta resebyrån för vidare information
3. AVBESTÄLLNING VID SJUKDOM
I resans pris ingår ej avbeställningskydd. Resenären kan skydda sig mot avbeställningskostnader enl punkt 2 genom att vid anmälan - ej senare - utöver anmälningsavgiften erlägga en särskild avgift på 95 kr per person, som ej återbetalas vid annulering av resan. Med undantag för en expeditionsavgift av 300 kr per person ( vilken avgift alltid utgår vid avbeställning ) är resenären härigenom skyddad mot avbeställningskostnader enl Allmänna Resevillkor punkt IV. Detta skydd gäller vid dödsfall, akut sjukdom eller olycksfall som drabbar resenären själv eller resenärens maka/make/ sammanboende under äktenskapsliknande former, barn, föräldrar eller syskon. Detta förhållande skall på ett direkt och menligt sätt påverka resenärens möjlighet att genomföra resan och skall styrkas av därtill behörig läkare. Avbeställningen måste ske före resans avgång. Efter påbörjad resa återbetalas ej del av resans pris om sjukdom uppstår. Avbeställningsskyddet träder i funktion endast om sjukdom är akut och okänd vid inbokningstillfället. Dessutom krävs att avbeställningen sker så fort sjukdomen inträffat. Läkare skall uttryckligen avråda från resa, vilket skall framgå av läkarintyg. Om någon i ressällskapet måste avbeställa p g a sjukdom, kan priset för kvarvarande resenärer påverkas, så till vida att enkelrums eller tombäddstillägg tas ut eller en extra bädds eller barnrabatt försvinner. Mot sådana kostnader skyddar inte avbeställningsskyddet.
4. PRIS OCH PRISÄNDRINGAR
(ersätter punkt 3 i Allmänna Resevillkor). Inträffar det, efter anmälan blivit bindande men före avresan, prisförändringar på de flygtransporter som ingår i resan är arrangören dels berättigad att företaga därav föranledda höjningar av pris för resan om och i den man dessa prisförändringar beror på ökade flygbränslepriser och dels skyldig att företa därav föranledda sänkningar av priset för resan om och i den mån dessa prisförändringar beror på sänkta flygbränslepriser.
5. FLYGRESAN
Flygresan kan endas utnyttjas på de flygbiljetter eller motsvarande färdhandling angivna dagarna för ut resp hemresa. Charterresa måste enligt gällande bestämmelser börja med utresa och kan således ej utnyttjas endast för hemresa.
6. BAGAGE
Isamband med resebyråns egna charter resor: passagerare över 2 år får medföra 20 kg bagage på flygresan av vilka max 5 kg får medföras som handbagage per passagerare. I samband med regulärt flyg och bussresor: kontakta resebyrån.
7. AVVIKANDE FRÅN RESAN
Om resenären avviker från resan är denna skyldig att avtala en tid med reseledarna för att få definitiva hemreseinstruktioner bättre formaliteter och eventuella ändringar i flygtidtabellen. Resenärer som underlåter att skaffa sig information om ev tidtabelländringar och därför missar flyget/bussen, har förverkat sin rätt till hemresa Anslutning först på platsen är icke möjlig.
8. OSPECIFICERAD FÖRLÄGGNING
Villkor för ospecificerad förläggning samt utannonserande kvarvarande platser med angivande av lägsta priser ( ospecificerad förläggning ). För sådana resor gäller att arrangemanget sammanställs för varje enskild bokning av de bäddar som finns disponibla på hotell inom eller utom det ordinarie program som beskrivs i resebroschyren. Kan anvisas först vid ankomst på plats. Arrangemang kan anpassas efter önskemål om standard och pris. Det bör observeras att man för grund pris ( annonspris ) endast kan få del i dubbelrum. En restplats är ej realisation av en ordinarie resa.
9. FÖRLÄNGNING ELLER AVKORTNING AV RESA
En flygresas längd kan ej ändras sedan resan påbörjats, och förlängning eller avkortning av resa utomlands är följaktligen icke möjlig, vilket speciellt torde uppmärksammas vid de resor som erbjuder val mellan olika reslängder. Detta val måste göras i samband med anmälan till resan.
10. FÄRDLEDAREN
Svensktalande färdledare medföljer vid tillräckligt många deltagare. I annat fall gör vi vårt bästa för att ombesörja med tysk eller engelsktalande guide.
11. VAD INGÅR I PRISET?

I priset ingår resa från angiven avreseort och åter med det färdmedel som angives, inkvartering i dubbelrum av angiven kategori på angivna hotell, 3 måltider dagligen då helpension angives, samt 2 måltider dagligen ( frukost och en huvudmåltid ) då halvpension angives service avgifter, bagagekostnader samt färdledares tjänster inom ramen för dagsprogrammet. I priset ingår ej avbeställningskydd vid sjukdom etc ( se punkt 3 ), dryckesvaror, kvällsnöjen, ev kostnader för förhöjd rumskategori, personliga utgifter och drickspengar, samt valfria utflykter. Ej heller ingår marktransporter till och från flygplatser inom Skandinavien eller anslutningsresor till angiven avrese- ort om det ej speciellt angives under resp resa.

På orten genomföres utfärderna av de lokala resebyråerna. Vi kan ej ta på oss ansvar angående utfärdernas genomförande. Resebyrån ställer vid tillräckligt deltagarantal upp med svensk utfärdsledare i övrigt medföljer tysk eller engelsktalande lokal utfärdsledare. Eventuella reklamationer i samband med utflykter måste göras direkt på resmålet till den lokala organisatören. Vi kan inte ansvara för en produkt inköpt och levererad utomlands.
12. HOTELL
Beträffande våra hotell gäller: * Att i broschyren använder vi den lokala hotellklassificeringen. På resmålet de flesta rum dubbelrum. Några får ha tre eller flera sängar. * Att det inom samma hotell finns rum av olika standard, med att det är omöjligt att sätta en pris för varje typ av rum. -Att hotell ibland står under reparation eller ombyggnad och att vi inte kan ta ansvar för olägenheter i samband med sådana arbeten. * Att eventuella swimmingpooler kan vara ur funktion på grund av vattenbyte, olämplig temperatur ( ej uppvärmda bassänger ) eller av annan anledning. Vi kan inte ta ansvar för sådana situationer. * Att på resmålet, vid vissa tillfällen, kan omflyttning från ett bokat hotell till ett annat hotell av samma eller högre kategori ske utan att vi har möjlighet att i förväg meddela kunden. Sådana hotellskiften sker i synnerhet vid säsongstart eller säsongslut, då man öppnar hotellen efterhand som turistsäsongen börjar och stänger efterhand som säsongen slutar. Dessutom vid högsäsong då vissa hotell kan bli överbokade utan att vårt allotment är fulltecknat. Vi kan inte ta ansvar för sådana hotellbyten utan endast garantera att hotell av minst samma standard erbjuds kunden. * Att för extraprestationer, som ej kunnat bekräftas före avresa men erhålls på resmålet, utgår som regel tillägg som betalas på resmålet före hemresan. * Att tillgången på enkelrum är begränsad och att enkelrum i allmänhet ej kan garanteras före avresan. Om i förväg betalt enkelrum ej erhålls på resmålet återbetalas enkelrumsavgiften på resmålet.
13. DEL I DUBBELRUM

Resenären som har beställt del i dubbelrum får vara beredd att betala enkelrumstillägg om rumspartner ej kan ordnas. Enkelrumstillägget finns angivet i prislistan.
14. ÖVRIGT
Resenärer med handikapp är skyldig att meddela detta vid inbokningen. Resenären med krav eller med önskemål om speciell diet måste för att detta ska beaktas, likaledes meddela detta vid inbokningen. Vi informerar berörda hotell/restauranger, men påtar oss eljest inget ansvar för sådana måltiders sammansättning
15. ÄNDRINGAR GJORDA AV RESEBYRÅN
På grund av force majeure ( katastrof, strejk, upplopp e d ) kan hotellägare genom vår försorg upphäva bokningen, varvid resenären snarast underrättas. I sådana fall återbetalas nerlagda avgifter utan avdrag, Därutöver skall ingen gottgörelse utgå till resenären.
16. ÄNDRINGAR GJORDA AV RESENÄREN
För mindre ändringar, som t ex ändring av hotell, antal personer osv, uttages en ändringskostnad av 200 kr. Om ändringen gäller destinationsort eller vistelseperiod skall detta betraktas som avbeställning och ny bokning.
17. RESENÄRENS ANSVAR

Resenären förbinder sig att följa de ordningsbestämmelser, anvisningar, och regler som gäller före resan. Resenären förbinder sig vidare att stå för alla kostnader vid eventuell skadegörelse på hotellrum osv och dess inventarier.
18. BOKNINGSBEKRÄFTELSE
Missförstånd kan uppstå vid inbokningsssamtal, därför måste resenären ta del av alla uppgifter som står på bekräftelsen som t ex reslangd, pris, inkvartering osv. Granskning måste göras omgående och felaktigheter påtalas direkt. Muntliga löften av boknigspersonal av väsentlig betydelse för resenären skall, för att kunna åberopas, vara skriftlig bekräftade.
19. BOKNING / BEKRÄFTELSE / DELTAGARBEVIS UPPGIFT
Bokning, tilläggsbokning eller reservation som kräver en insats i form av telefon eller faxkostnad i utlandet betraktas alltid som fast bokning. Vid avbeställning av sedan bokning utgår en expeditionsavgift på 300 kr.
20. REKLAMATION
Eventuella anmärkningar under vistelse måste framföras så snart som möjligt till ansvarig reseledning, helst skriftligen. Sker ej rättelse skall vi omedelbart underrättas. Anspråk på ersättning skall, för att vinna beaktande, först på göras på resmålet och sedan inom max 60 dagar efter hemresan och bör avfattas skriftligt. Ersättning utgår endast för avtalade tjänster som uteblivit eller som från standardsynpunkt varit sämre än vad som avtalas. Ersättning kan utgå med högst ett belopp motsvarande vad resenären själv nerlagt. Ideella och indirekta skador ersättes ej. Vi godtar inga eventuella reklamationer i efterhand som inte är framförda på platsen.


För Kunskap-Service-Prisalternativ!
Tel: 08-310750, 031-7080850
Tel: 040-103200
Fax: 08-310955
Email: info@continentholiday.net
Hemsida: www.continentholiday.net