CONTINENT HOLIDAY & TRAVEL AB  
  SÄRSKILDA RESEVILLKOR  


1. ANMÄLAN OCH BETALNING
Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning. Resenären skall betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift).Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris . För Continent Holiday & Travel AB är anmälningsavgiften för resor med buss samt för gruppresor med reguljärflyg 300 kr per person. Anmälningsavgiften ska erläggas senast sjunde dagen efter bokandet av resa, dock alltid i enlighet med på fakturan angivet datum.Vid bokning av individuella resor med reguljärflyg omfattas anmälningsavgiften den totala kostnaden för flygbiljetten och denna ska då betalas direkt vid bokningstillfället.Genom att betala resans anmälningsavgift anses hela avtalet och resans samtliga beståndsdelar vara bekräftat.Slutbetalning ska vara Continent Holiday & Travel AB tillhanda senast sju dagar före avresedagen om inte annat särskilt angivits. När denna betalning fullgörs är Continent Holiday & Travel´s  resehandling att betrakta såsom gällande färdhandling. Fullgjord betalning ska kunna styrkas. Utebliven slutbetalning är ej att likställa med avbeställning av resan.Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären. Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället.
Missförstånd kan uppstå vid inbokningssamtal, därför måste huvudresenären ta del av alla uppgifter som står på bekräftelsen som t ex reslängd, pris, inkvartering osv. Granskning måste göras omgående och felaktigheter påtalas direkt.
För resor med reguljärt flyg kan avgångstider komma att ändras med kort varsel.
Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, epostadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.
För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.

2. AVBESTÄLLNINGSKYDD

Expeditionsavgiften vid avbeställning av resa är 300 kr per person med undantag för de resor som kräver en anmälningsavgift högre än 300 kr och för dessa gäller andra avbeställningsvillkor. Kontakta resebyrån för vidare information

3. AVBESTÄLLNING
Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd har resenären rätt att avbeställa resan utan annan kostnad än en expeditionsavgift om 300 kr samt den kostnad som resenären erlagt för avbeställningsskyddet.
Avbeställning skall göras till Continent Holiday & Travel AB senast kl 17 dagen före avresan. Avbeställning är giltig då arrangören skriftligen har bekräftat avbokningen.

4. PRIS OCH PRISÄNDRINGAR

Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår.
Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter. Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.
Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser.

5. FLYGRESAN

Flygresan kan endas utnydagarna för ut resp hemresa.
Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen /resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.
Vid ändring av felstavat namn, utgår en administrativ kostnad på 300 kronor/person. För reguljära flyg är administrativa kostnaden 300 kronor/person samt den faktiska kostnaden från flygbolaget som varierar mellan olika flygbolag.
Flygbiljetten måste användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.
Resenären har inte rätt till återbetalning av outnyttjad resa eller outnyttjade delar av en resa.ttjas på de flygbiljetter eller motsvarande färdhandling angivna

6. BAGAGE
Exakt information om bagageregler för aktuellt transportbolag får du veta vid bokningstillfället.
För det fall att av resenären incheckat bagage försenas, ej levereras eller skadas ska resenären upprätta en rapport (vid flygresor en sk. PIRrapport) om det inträffade hos det aktuella flygbolagets ansvariga handling bolag.
Continent Holiday & Travel AB ansvarar ej för av resenären borttappad, kvarglömd eller på annat sätt förlorad tillhörighet. Varje resenär är personligen ansvarig för sitt bagage vid om-, i och urlastningar vid resor med buss.

7. AVVIKANDE FRÅN RESAN

Om resenären avviker från resan är denna skyldig att avtala en tid med reseledarna för att få definitiva hemreseinstruktioner bättre formaliteter och eventuella ändringar i flygtidtabellen. Resenärer som underlåter att skaffa sig information om ev tidtabelländringar och därför missar flyget/bussen, har förverkat sin rätt till hemresa Anslutning först på platsen är icke möjlig.

8. ARRANGÖRRENS OCH RESENÄRENS RÄTT ATTSÄGA UPP AVTALET VID OUNDVIKLIGA OCH EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER
Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer.
Resenären har i sådana fallrätt att säga upp avtalet. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt tillskadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning.
Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.
För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.
En gällande avrådan från UD ska alltid anses utgöra grund för uppsägning.


9. OSPECIFICERAD FÖRLÄGGNING
Villkor för ospecificerad förläggning samt utannonserande kvarvarande platser med angivande av lägsta priser ( ospecificerad förläggning ). För sådana resor gäller att arrangemanget sammanställs för varje enskild bokning av de bäddar som finns disponibla på hotell inom eller utom det ordinarie program som beskrivs i resebroschyren. Kan anvisas först vid ankomst på plats. Arrangemang kan anpassas efter önskemål om standard och pris. Det bör observeras att man för grund pris ( annonspris ) endast kan få del i dubbelrum. En restplats är ej realisation av en ordinarie resa.

10. FÖRLÄNGNING ELLER AVKORTNING AV RESA
En flygresas längd kan ej ändras sedan resan påbörjats, och förlängning eller avkortning av resa utomlands är följaktligen icke möjlig, vilket speciellt torde uppmärksammas vid de resor som erbjuder val mellan olika reslängder. Detta val måste göras i samband med anmälan till resan.

11. FÄRDLEDAREN
Svensktalande färdledare medföljer vid tillräckligt många deltagare. I annat fall gör vi vårt bästa för att ombesörja med tysk eller engelsktalande guide.


12. HOTELL

Beträffande våra hotell gäller: * Vi använder av den lokala hotellklassificeringen. På resmålet de flesta rum dubbelrum. Några får ha tre eller flera sängar. * Att det inom samma hotell finns rum av olika standard, med att det är omöjligt att sätta en pris för varje typ av rum. -Att hotell ibland står under reparation eller ombyggnad och att vi inte kan ta ansvar för olägenheter i samband med sådana arbeten. * Att eventuella swimmingpooler kan vara ur funktion på grund av vattenbyte, olämplig temperatur ( ej uppvärmda bassänger ) eller av annan anledning. Vi kan inte ta ansvar för sådana situationer. * Att på resmålet, vid vissa tillfällen, kan omflyttning från ett bokat hotell till ett annat hotell av samma eller högre kategori ske utan att vi har möjlighet att i förväg meddela kunden. Sådana hotellskiften sker i synnerhet vid säsongstart eller säsongslut, då man öppnar hotellen efterhand som turistsäsongen börjar och stänger efterhand som säsongen slutar. Dessutom vid högsäsong då vissa hotell kan bli överbokade utan att vårt allotment är fulltecknat. Vi kan inte ta ansvar för sådana hotellbyten utan endast garantera att hotell av minst samma standard erbjuds kunden. * Att för extraprestationer, som ej kunnat bekräftas före avresa men erhålls på resmålet, utgår som regel tillägg som betalas på resmålet före hemresan. * Att tillgången på enkelrum är begränsad och att enkelrum i allmänhet ej kan garanteras före avresan. Om i förväg betalt enkelrum ej erhålls på resmålet återbetalas enkelrumsavgiften på resmålet.

13. DEL I DUBBELRUM
Resenären som har beställt del i dubbelrum får vara beredd att betala enkelrumstillägg om rumspartner ej kan ordnas. Enkelrumstillägget finns angivet i prislistan.

14. ÖVRIGT
Resenärer med handikapp är skyldig att meddela detta vid inbokningen. Resenären med krav eller med önskemål om speciell diet måste för att detta ska beaktas, likaledes meddela detta vid inbokningen. Vi informerar berörda hotell/restauranger, men påtar oss eljest inget ansvar för sådana måltiders sammansättning

15. ÄNDRINGAR GJORDA AV RESEBYRÅN
På grund av force majeure ( katastrof, strejk, upplopp e d ) kan hotellägare genom vår försorg upphäva bokningen, varvid resenären snarast underrättas. I sådana fall återbetalas nerlagda avgifter utan avdrag, Därutöver skall ingen gottgörelse utgå till resenären.

16. ÄNDRINGAR GJORDA AV RESENÄREN

För mindre ändringar, som t ex ändring av hotell, antal personer osv, uttages en ändringskostnad av 300 kr. Om ändringen gäller destinationsort eller vistelseperiod skall detta betraktas som avbeställning och ny bokning.

17. RESENÄRENS ANSVAR

Resenären förbinder sig att följa de ordningsbestämmelser, anvisningar, och regler som gäller före resan. Resenären förbinder sig vidare att stå för alla kostnader vid eventuell skadegörelse på hotellrum osv och dess inventarier.

18. BOKNINGSBEKRÄFTELSE

Missförstånd kan uppstå vid inbokningsssamtal, därför måste resenären ta del av alla uppgifter som står på bekräftelsen som t ex reslangd, pris, inkvartering osv. Granskning måste göras omgående och felaktigheter påtalas direkt. Muntliga löften av boknigspersonal av väsentlig betydelse för resenären skall, för att kunna åberopas, vara skriftlig bekräftade.

19. REKLAMATION

Eventuella anmärkningar under vistelse måste framföras så snart som möjligt till ansvarig reseledning eller samarbetspartner, helst skriftligen. Sker ej rättelse skall vi omedelbart underrättas. Anspråk på ersättning skall, för att vinna beaktande, först på göras på resmålet och sedan inom max 14 dagar efter hemresan och bör avfattas skriftligt. Ersättning utgår endast för avtalade tjänster som uteblivit eller som från standardsynpunkt varit sämre än vad som avtalas. Ersättning kan utgå med högst ett belopp motsvarande vad resenären själv nerlagt. Ideella och indirekta skador ersättes ej. Vi godtar inga eventuella reklamationer i efterhand som inte är framförda på platsen.


För Kunskap-Service-Prisalternativ!
Tel: 08-310750, 031-7080850, 040-103200
Email: info@continentholiday.net
Hemsida: www.continentholiday.net